14 April 2019 Gostynin "2 Wyścig o Puchar Siemowita" /sunday/

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem zawodów „Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie”
    jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.
    Liderem projektu: U.K.S. Zwoleń-Team /sekcja wrotkarstwa i łyżwiarstwa szybkiego/.
    Współorganizatorem: Gmina Miasta Gostynina.
    Partnerzy wydarzenia: Starostwo Powiatowe, Gmina Gostynin.


2. „Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie” to zawody sportowe, które odbędą się
    dnia 22 kwietnia 2018 r. /niedziela/ w Gostyninie /woj. mazowieckie/, ul. Zamkowa 31.


3. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła
    formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie: http://time4s.pl/zapisy.html
    oraz podpisała oświadczenie /Kartę Startową/ przy odbiorze Pakietu Startowego.

 

4. Zawody przeprowadzone będą na następujących dystansach:
- rolkarze speed: 22,4 km  /od 16 r.ż. ukończone/  -  /7 pętli/
- rolkarze fitness: 6,4 km  /od 16 r.ż. ukończone/  -  /2 pętle/
- młodzież rolki: 3,2 km    /2004-2002/                  -  /1 pętla/
- dzieci rolki: 100m /r. 2011 i młodsi/, 300m /2009-2010/, 600m /2007-2008/, 900m /2005-2006/


CELE:

1. Promocja lokalnego środowiska wrotkarzy oraz wspólna integracja

2. Promocja Gminy Miasta Gostynina i okolic

3. Ukazanie Gostynina jako miejsca przyjaznego dla osób uprawiających aktywny tryb życia

4. Ukazanie walorów turystycznych Miasta Gostynina

5. Zrzeszanie wrotkarzy z terenu całej Polski oraz krzewienie kultury fizycznej

6. Propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki aktywności
    fizycznej jaką jest jazda na rolkach

7. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych dystansach i kategoriach.

 

 

TERMIN I MIEJSCE, INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Zawody odbędą się 22 kwietnia 2018 roku w Gostyninie /niedziela/

2. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie przy zamku gostynińskim
    ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin, czynne w dniu 22.04.2018 r. od godz. 8:00
     
3. Przybliżony program minutowy:
8:00 otwarcie biura zawodów
9:35 wspólna rozgrzewka

9:50 zamknięcie list dla wyścigu dzieci i młodzieży: 100m, 300m, 600m, 900m, 3.2km
10:00 start wyścigu dzieci /r. 2011 i młodsi/ na dystansie 100m
10:10 start wyścigu dzieci /r. 2009 i 2010/    na dystansie 300m
10:20 start wyścigu dzieci /r. 2007 i 2008/    na dystansie 600m
10:35 start wyścigu dzieci /r. 2005 i 2006/    na dystansie 900m
10:50 zamknięcie list dla wyścigu rolek FITNESS 6.4 km
11:00 start wyścigu młodzieży /r. 2002 i 2004/ na dystansie 3.2km = 1 pętla
11:15 start wyścigu rolek FITNESS 6.4 km /kobiety i mężczyźni od 16 r.ż./ 2 pętle po 3,2km
11:40 zamknięcie list startowych na dystansie 22.4km
12:00 start wyścigu rolki szybkie 22.4km /kobiety i mężczyźni od 16 r.ż./ 7 pętli po 3,2km

13:00-14:30 wspólny poczęstunek, prezentacja zespołu muzycznego,
                     promocja gostynińskich klubów sportowych, prezentacja zespołu muzycznego, tanecznego
14:00 wywieszenie list z wynikami
14:30 dekoracja zwycięzców
16:00 zamknięcie zawodów


4. Trasa asfaltowa:
Start i meta nastąpi z ronda Rodziny Higersbergerów ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin

/okolice Zamku Gostynińskiego/
a) dystanse dla dzieci - ul. Zamkowa /w linii prostej z nawrotami/
    /od ronda „Rodziny Higersbergerów” do skrzyżowania z ul. Parkową/

b) pozostałe grupy /*jedna pętla 3,2 km od ul. Zamkowej rondo „Rodziny Higersbergerów”,
    przez ul. Targową, ul. Zazamcze, ul. Dybanka, ul. Kwiatową/Parkową, aż do ul. Zamkowej – w/w ronda
/


5. Punkt odżywczy z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy starcie/mecie.
    W razie niesprzyjających warunków pogodowych /np. upał/ Organizator może rozstawić
    dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów,
    przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie
    odpowiedniej informacji na stronach internetowych: mosir.gostynin@op.pl ;
    promocja @gostynin.pl ;  http://time4s.pl/zapisy.html ;
  
 www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team

7. Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:

- rolki młodzież 15 minut

- rolki fitness: 40 minut

- rolki szybkie: 90 minut

*W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała
  od decyzji Organizatora.


8. Uczestnicy na poszczególnych trasach mają obowiązek stosowania się do poleceń
    organizatorów, sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy policji
    /służb mundurowych/.


WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać
    Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub
    opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni
    ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.


2. Organizator wprowadza limity uczestników:

- rolki fitness: 40 uczestników

- rolki szybkie: 90 uczestników
- rolki dzieci i młodzież: 70 uczestników
*Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników,
  o czym poinformuje na stronie internetowej: mosir.gostynin@op.pl


3. O kolejności nadawania numerów decyduje firma oferująca usługę pomiaru czasu,
    wynajęta przez Organizatora.

 

4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani ustawiać się na linii startu w poszczególnych strefach
    czasowych z przewidywanym czasem poszczególnych zmagań.


5. Zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji /rolki fitness, czy rolki szybkie/
    lub kilku konkurencjach: rolki fitness oraz szybkie.
 

6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja na stronie
    http://time4s.pl/zapisy.html oraz podpisanie Karty Startowej
    w dniu odbioru Pakietu Startowego tj. w dniu startu.


7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika, internetowego formularza
    zgłoszeniowego.


8. Zapisy będą możliwe za pośrednictwem formularza internetowego.
    W biurze zawodów zapisy będą możliwe tylko w przypadku nie osiągnięcia
    poszczególnych limitów
.

9. Odbiór pakietów startowych w dniu 22 kwietnia 2018 r. od godz. 8:00
    ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin.

10. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie
      dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia /Karty Startowej/.
*W przypadku osób poniżej 18 roku życia, weryfikacja nastąpi na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku braku legitymacji szkolnej nie zostanie dopuszczony do zawodów. Prawo startu w zmaganiach: Rolki Szybkie, Fitness mają osoby, które najpóźniej
w dniu 22.04.2018 r. ukończą 16 lat oraz spełnią warunki o których mowa w regulaminie.

 

11. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru
      startowego /na lewą nogawkę/, który znajdzie się w pakiecie startowym. 
      Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku ochronnym.
      Osoby rywalizujące na dystansach: 6,4km i 22,4km dodatkowo umieszczają „czip”
       na wybranej nodze poniżej stawu kolanowego.
       Wskazane jest także założenie ochraniaczy na nadgarstki i kolana.
         
12. Zawodnicy nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach.

13. Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness na dystansie „FITNESS” 6,4km = 2 pętle
      mają tylko uczestnicy poruszający się na rolkach z wysokim butem i kółkami nie
      przekraczającymi średnicy 90 milimetrów.
* Osoby nie spełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane.
** Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem.
 


14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego,
      co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą
      oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
      przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 

15. Regulamin będzie dostępny na stronie pomiaru czasu: http://time4s.pl/zapisy.html  
     
oraz na stronach: mosir.gostynin@op.pl ; promocja @gostynin.pl ;  
     
 www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team


16. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym
      Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
      ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101
      poz. 926, ze zm.).


17. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się
      biegiem, na rowerach, deskorolkach, ze zwierzętami.
      Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
      innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających
      oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania
      i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie
      rywalizacji sportowej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób,
  u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających
  oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju.


18. Zawody sportowe „Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie” ubezpiecza Organizator.

      Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego

      lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,

      poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić

      w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego
      stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach.
      Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają
      zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.


20. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań
      medycznych do uczestnictwa w poszczególnych dystansach (od 100 metrów do 22,4
      kilometra) oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną
      świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego
      wydarzenia.


21. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w rywalizacji
      sportowej oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
      W Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie /Kartę Startową/
      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
*W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi
  medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.


22. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów
      oraz na trasie zmagań.

 

23. Zasłanianie numeru startowego w części, w całości lub jego modyfikacja jest
      zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

 

PAKIET STARTOWY:

1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego
    wchodzą: numer startowy, agrafki, gadżet od Organizatora i – po przekroczeniu mety –
    medal okolicznościowy, koszulka oraz posiłek regeneracyjny.
* Dzieci oraz młodzież startujący w zmaganiach otrzymują w pakiecie startowym numer
   startowy oraz agrafki, a po przekroczeniu linii mety medal okolicznościowy oraz upominek
   w zależności od sponsorów.


2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej
    z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.


 

POMIAR CZASU:

1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety.


2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.


 

BIURO ZAWODÓW:

1. W dniu 22 kwietnia 2018 r. od godz. 8:00, ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin


2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu
    podpisanej karty startowej, kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym
    upoważnieniu.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników
    bez opieki w trakcie zawodów.


 

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

*Osoby biorące udział w zawodach, które zajmą miejsce na podium w klasyfikacji Open lub kategorii wiekowej i nie pojawią się na dekoracji zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.


1. W Rolkach Szybkich 22,4km będzie prowadzona:

a) klasyfikacja OPEN: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b) klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:

K i M 16-19 lat

K i M 20-29 lat

K i M 30-39 lat

K i M 40-49 lat

K i M 50-59 lat

K i M 60 lat i starsi

*Dodatkowa kat. "najlepsza/szy gostyninianka/ninianin” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3

 

2. Rolki Fitness 6,4km:
    klasyfikacja OPEN trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

 

3. Rolki dzieci i młodzież:
a) r. 2011 i młodsi /dzieci/  100 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
b) r. 2009-2010     /dzieci/  300 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
c) r. 2007-2008     /dzieci/  600 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
d) r. 2005-2006 /młodzież/ 900 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
e) r. 2002-2004 /młodzież/ 3,2 km /1 pętla/   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3

 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
 i nagród.


5. Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymają okolicznościowe puchary.


6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.


7. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie            placu zamkowego ul. Zamkowa 31 w Gostyninie
    /scena/. Dekoracja dzieci nastąpi zaraz po ich biegach, tuż przed rozpoczęciem biegu
    młodzieży. Pozostałe ceremonie od godz. 14:30 /młodzieży, rolki fitness i szybkie/.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny
    umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
    1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze
    zm./. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
    poprawiania i usuwania.


2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
    danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji
    handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Zawodów.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w
    dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji
    związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe,
    powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o
    przyszłych imprezach Organizatora.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.


2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo,
    za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia
    /w całości bądź częściowo/ zachowają ważność i wykonalność.


3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów
    za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.


6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
    zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
    Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania
    takich szkód.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
    niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.


8. Informacje i aktualności dotyczące „Wyścigu o Puchar Siemowita w Gostyninie” można
    znaleźć na stronach internetowych: mosir.gostynin@op.pl ; promocja @gostynin.pl ;  
    http://time4s.pl/zapisy.html ; www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team


9. Kontakt:
* Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

                        Grzegorz Maciejewski  tel. 48 24/235 33 97    e-mail: mosir.gostynin@op.pl


* Lider projektu: Łukasz Flejszer U.K.S. Zwoleń-Team; tel: +48 609 319 002;
                           e-mail: flejszer@poczta.onet.pl ,  fb: Uks Zwoleń-Team

 

* Współorganizator: Gmina Miasta Gostynina   e-mail: promocja@gostynin.pl

 


10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na
      http://time4s.pl/zapisy.html.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here Close