Contact

Contact

Stowarzyszenie:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ZWOLEŃ - TEAM"
przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu

Utworzony: 
29 grudnia 2015 r. /pod numerem 28/2015 wpisany przez Starostę Gostynińskiego/

Adres /siedziba/: 
Zwoleń 35/36
09-500 Gostynin /gmina Gostynin/
woj. mazowieckie

Dane: 
NIP 9710723913
REGON 363891555

Numer konta bankowego PARIBAS: 
43 2030 0045 1110 0000 0423 1150

Członkowie Zarządu:
Łukasz Flejszer - Prezes
Piotr Sarzała - Wiceprezes
Monika Ignaczak - Skarbnik
Edyta Grzelecka - Sekretarz
Paweł Bombała - Członek
Marta Żytkiewicz - Członek 

Kontakt do instruktora:
Łukasz Flejszer: 609 319 002
e-mail: flejszer@poczta.onet.pl

tel.: 24 235 37 86 / 609 319 002
www.zwolen-team.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
e-mail: uks.zwolenteam@wp.pl

 

 

REGULAMIN UKS "Zwoleń-Team"

REGULAMIN UKS "Zwoleń-Team"

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZWOLEŃ-TEAM”


1. Zajęcia Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zwoleń-Team” (rolki, wrotki, łyżwy, baseball, unihokej, badminton, lekkoatletyka i zajęcia ogólnorozwojowe) organizowane są przez Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” (skrót UKS Z-T).

2. Uczestnicy UKS Z-T oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników UKS Z-T zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu, regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych MOSiR w Gostyninie, halach sportowych na terenie miasta Gostynina oraz gminy Gostynin, orlikach, siłowniach zewnętrznych i innych obiektach na których prowadzone są zajęcia.

3. Zajęcia UKS Z-T prowadzone są przez instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach UKS Z-T jest:

− dostarczenie osobiście na zajęcia UKS Z-T, poprawnie wypełnionego i podpisanego:

a) formularza zgłoszeniowego,
b) deklaracji członkowskiej,
c) RODO,
d) regulaminu UKS Z-T,

− opłaty składki członkowskiej przynależności do UKS Z-T (na konto bankowe UKS Z-T).

 
5. Przy zapisach do UKS Z-T należy BEZWGLĘDNIE poinformować jej władze bądź instruktorów
o ewentualnych chorobach (np. epilepsji, cukrzycy, arytmii serca, astmie, alergii itp.).

6. Każdy uczestnik UKS Z-T zobowiązany jest do posiadania własnego kasku ochronnego, ochraniaczy na łokcie, kolana i ręce, stroju sportowego oraz rolek/łyżew oraz obuwia i stroju sportowego. Kask musi być dopasowany tak, aby pełnił funkcję ochronną.

7. UKS Z-T nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne uczestnictwa w zajęciach UKS Z-T. Ponosi je sam zgłaszający lub rodzice/opiekunowie prawni zapisujący dzieci na zajęcia.

8. Uczestnicy UKS Z-T ćwiczą w grupie i w dniu wskazanym przez instruktora. Punktualnie wchodzą i schodzą z hali sportowej/ tafli lodowiska/toru itp.

9. Instruktorzy prowadzą zajęcia UKS Z-T zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Wszelkie upadki i wypadki uczestników są związane z ryzykiem towarzyszącym nauce jazdy na rolkach/wrotkach/łyżwach/zajęciach ogólnorozwojowych. Prowadzący i Stowarzyszenie UKS Z-T nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki tych wypadków.

10. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia UKS Z-T, powrót po zajęciach oraz przygotowanie do wejścia uczestnika na halę / lodowisko / trening w terenie / orlik odpowiada uczestnik bądź rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

11. O p ł a t a - s k ł a d k a     c z ł o n k o w s k a     p r z y n a l e ż n o ś c i     d o     UKS Z-T :
120 zł/miesiąc/1 osoba (bez względu na ilość odbytych treningów przez uczestnika);
220 zł/miesiąc/rodzeństwo (2 osoby);
300 zł/miesiąc/trójka rodzeństwa.

Opłata płatna jest z góry za dany miesiąc przelewem do dnia „10” danego miesiąca na rachunek bankowy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zwoleń-Team”
Zwoleń 35, 09-500 Gostynin
NIP 9710723913
Paribas: 43 2030 0045 1110 0000 0423 1150
w opisie: wkład własny rodzica za treningi …………………
(Uczestnika/Zawodnika) na hali w miesiącu ………………


12. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąc i rok (np. Jan Kowalski, październik 2023).

13. O rezygnacji uczestnika/zawodnika z zajęć należy niezwłocznie poinformować składając pismo
o rezygnacji
u instruktora. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy.

14. W przypadku braku opłaty składki członkowskiej UKS Z-T zastrzega sobie prawo odmowy udziału uczestnika/uczestniczki w zajęciach.

15. Zajęcia UKS Z-T trwają w zależności od miejsca (hala sportowa/tor/lodowisko/orlik) od 45 minut do 120 minut.

16. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek być ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

17. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia (i inne urazy), uszkodzenia sprzętu itd. należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi zajęć.

18. Osoby nie przestrzegające postanowień REGULAMINU Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zwoleń-Team” na zajęciach oraz regulaminów obiektów sportowych (w tym przyrządów sportowych) w Gostyninie, Gminie Gostynin będą wypraszane z zajęć.

19. Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu lub odwołania zajęć w związku z organizacją imprez sportowych lub innymi ważnymi powodami niezależnymi od UKS Z-T.

20. Jako uczestnik/rodzic/opiekun prawny oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższym regulaminem, znane są mi warunki oraz zasady funkcjonowania UKS Z-T. Informuję również, że uczestnik/zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach UKS Z-T.

                    
             ……………………………………………..………………….………
                   Miejscowość, Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

STATUT UKS "Zwoleń-Team"

STATUT UKS "Zwoleń-Team"

Sponsors

Gmina Gostynin

Gmina Gostynin


ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU GMINY GOSTYNIN: 

"SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE WE WROTKARSTWIE FORMĄ ROZWOJU SPORTU W GMINIE GOSTYNIN W ROKU 2023" 
17 marca - 30 listopada 2023

"MAGIA SPORTU - JAKO ALTERNATYWA UZALEŻNIEŃ"
z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (Gmina Gostynin, 2023).

"UDZIAŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z TERENU GMINY GOSTYNIN WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM NA WROTKACH I ŁYŻWACH ORAZ W OGÓLNOROZWOJOWYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W ROKU 2022". 
12 marca - 30 listopada 2022

"MAGIA SPORTU - JAKO ALTERNATYWA UZALEŻNIEŃ"
z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (Gmina Gostynin, 2022).

"ZE SPORTEM PRZECIW UZALEŻNIENIOM - WSPÓLNA INTERGRACJA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH Z TERENU GMINY GOSTYNIN" /w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.
1 września - 30 listopada 2021

"UDZIAŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W SZKOLENIU I WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM NA ŁYŻWACH I ŁYŻWOROLKACH Z TERENU GMINY GOSTYNIN W ROKU 2021". 
12 marca - 30 listopada 2021

"MAGIA SPORTU - JAKO ALTERNATYWA UZALEŻNIEŃ" /w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.
1 października - 30 listopada 2020

MAŁY GRANT: ŁĄCZY nas sport,  NIE używki !
3 sierpnia - 3 września 2020

„SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH REPREZENTUJĄCYCH GMINĘ GOSTYNIN W OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH SPORTOWYCH WROTKARSTWA (W ULICZNYCH PUCHARACH POLSKI ORAZ TOROWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI)”.
1 kwietnia - 30 listopada 2020 

"MAGIA SPORTU - JAKO ALTERNATYWA UZALEŻNIEŃ" /w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.
1 listopada - 15 grudnia 2019

„ROLKI – DOBRA ALTERNATYWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY GOSTYNIN”. 
1 kwietnia - 30 listopada 2019 

"Młodość bez uzależnień - czas na SPORT!" /w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.
27 listopada - 22 grudnia 2018

”Rozwijanie aktywności fizycznej w szkoleniu z wrotkarstwa i łyżwiarstwa oraz współzawodnictwo w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania wrotkarstwa i łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gostynin”.
1 kwietnia - 30 listopada 2018

"Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin".
27 listopada 2017 - 22 grudnia 2017

"Popularyzacja sportów wrotkarskich i łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy jako sposób na spędzanie wolnego czasu oraz poprawę kondycji fizycznej".
20 marca 2017 - 30 listopada 2017

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy w zakresie wrotkarstwa szybkiego".
16 marzec 2016 - 15 grudzień 2016

Gmina Miasta Gostynina

Gmina Miasta Gostynina


ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA GOSTYNINA:

"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe we wrotkarstwie formą rozwoju sportu w gminie Miasta Gostynina w roku 2023".
21 luty - 30 listopada 2023

"Łączą nas rolki" - wrotkarstwo rekreacyjne i szybkie formą aktywności fizycznej mieszkańców miasta Gostynina.
11 marca - 30 listopada 2022

"Łączą nas rolki" - wrotkarstwo rekreacyjne i szybkie formą aktywności fizycznej mieszkańców miasta Gostynina.
15 marca - 30 listopada 2021

"Łączą nas rolki” – wrotkarstwo  jako  forma aktywności fizycznej skierowana do mieszkańców miasta Gostynina.  
1 czerwca - 30 listopada 2020

„Łączą nas rolki” – doskonała forma aktywności fizycznej i jeszcze lepszy pomysł na spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z miasta Gostynina. 
1 kwietnia 2019 - 15 grudnia 2019 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych reprezentujących Miasto Gostynin w Ulicznych Pucharach Polski oraz Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie fitness i szybkim”.
1 kwietnia 2018 - 15 grudnia 2018

"Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia - szkoleniu z łyżwiarstwa".
marzec 2017 - 15 grudnia 2017

"Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu  oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa".
marzec 2017 - 15 grudnia 2017

"Popularyzacja wrotkarstwa rekreacyjnego i szybkiego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie gminy Miasta Gostynina jako sposób na spędzenie wolnego czasu i poprawę kondycji fizycznej".
wrzesień 2017 - grudzień 2017

"Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie Gminy Miasta Gostynina w zakresie wrotkarstwa szybkiego".
28 wrzesień 2016 - 31 grudzień 2016

Powiat Gostyniński

Powiat Gostyniński


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNINIE

Dofinansowanie 9 sztuk dresów sportowych dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2017 /z nadrukiem Powiat Gostyniński i herbem/

IZOLBET - producent materiałów budowlanych

IZOLBET - producent materiałów budowlanych

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga firmy IZOLBET na 1 ścianie/

CAPITAL CARS

CAPITAL CARS

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga firmy CAPITAL CARS na 1 ścianie/

ALIOR BANK

ALIOR BANK

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga banku ALIOR BANK na 1 ścianie - materiały promocyjne/

DODATKOWO: wsparcie nagrodami rzeczowymi podczas halowych gostynińskich zawodów sportowych 

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga BANKU na 1 ścianie - jako materiały promocyjne/

KAUFLAND

KAUFLAND

Wsparcie inicjatywy "V Ogólnopolskich Halowych Zawodów Wrotkarskich z okazji Mikołajek w Gminie Gostynin" (pakiety startowe / produkty Kaufland Polska) - w ramach mini sponsoringu w 2021 r. 

Wsparcie inicjatywy "IV Ogólnopolskich Halowych Zawodów Wrotkarskich z okazji Mikołajek w Gminie Gostynin" (pakiety startowe / produkty Kaufland Polska) - w ramach mini sponsoringu w 2020 r. 

Wsparcie inicjatywy "wrotkarstwa szybkiego" (zawodów halowych) - program KAUFLAND DLA WSZYSTKICH w 2018 i 2019 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

"Program KLUB - edycja 2023" - Ministerstwo Sportu i Turystyki
realizowany od 2 stycznia 2023 - 15 listopada 2023

"Program KLUB - edycja 2022" - Ministerstwo Sportu i Turystyki
realizowany od 2 stycznia 2022 - 15 listopada 2022

"Program KLUB - edycja 2021" - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
realizowany od 2 stycznia 2021 - 15 listopada 2021


"Program KLUB - edycja 2020" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
realizowany od 3 stycznia 2020 - 15 listopada 2020

"Program KLUB - edycja 2019" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
realizowany od 3 stycznia 2019 - 15 listopada 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Łączą Nas Rolki

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Łączą Nas Rolki

Program: "Łączą nas rolki" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
2023

Program: "Łączą nas rolki" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
2022

Program: "Łączą nas rolki" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
1 kwietnia 2021 - 30 czerwca 2021

Program: "Łączą nas rolki" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
1 czerwca 2020 - 16 października 2020

Program: "Łączą nas rolki" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
1 kwietnia 2019 - 30 czerwca 2019

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

Program: "Podaruj Rolki" - Polski Związek Sportów Wrotkarskich
kwiecień 2019

Sponsorzy wspomagający naszych zawodów

Sponsorzy wspomagający naszych zawodów

DZIĘKUJEMY SPONSOROM WSPOMAGAJĄCYM

Wsparcie inicjatywy organizowanych przez nas Ogólnopolskich Halowych Zawodów Wrotkarskich z okazji Mikołajek, czy Pucharów Polski, ... na terenie Gostynina 

(UBOGACENIE pakietów startowych)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here Close