nieaktualne - 10 June 2018 CHOCZEWO - Puchar Kaszub we Wrotkarstwie Szybkim /sunday/

UWAGA zapisy do 15 czerwca 2017 r.

główny link do zapisów: 
https://elektronicznezapisy.pl/event/2505.html

link bezpośredni do zalogowania:
https://elektronicznezapisy.pl/event/1591/signup.html

lista zapisanych zawodników : dzieci i młodzież
https://elektronicznezapisy.pl/event/1591/clients.html?category=3504


Biuro:
- Budynek zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Kopalinie, ul. Bursztynowa 2,
- Biuro zawodów – 18.VI.2017/niedziela czynne od godz. 11.00 - wydawanie pakietów startowych/

REGULAMIN:
https://elektronicznezapisy.pl/download/U2P2J1O44020z184X936b363B118M953/open

Regulamin VI Maratonu Rolkarskiego o Puchar Wójta Gminy Choczewo 2017 r.

18.VI.2017/niedziela - godz. 13.30 - 42km/

Zawody wliczane do klasyfikacji Pucharu Kaszub 2017 - Kaszebsci Czelch 2017

- Urząd Gminy Choczewo. Adres : ul. Pierwszych Osadników 17, Choczewo,

2. WspółorganizatorzyMaratonu:

-Stowarzyszenie Wrotkarskie “Gdaoskie Lwy” ,Prezes Pan Julian Ziółkowski propagator i koordynator zawodów, tel.: 515 390 900, 80-008 Gdaosk, ul. B .Chłopskich 39, mail: julek1967@vp.pl, laureat LIDER ANIMATOR,

3. Cel imprezy:

 • -  Promocja rolkarstwa w Polsce,

 • -  Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • -  Promowanie nadmorskich terenów należących do Gminy Choczewo,

 • -  Zainteresowanie mieszkaoców gminy i gości dyscypliną sportu jakim jest rolkarstwo, poprzez

  stworzenie im warunków do osobistego dopingowania zawodników,

 • -  Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkaoców i letników,

 • -  Integracja poszczególnych grup i warstw społecznych a w szczególności rodzin patologicznych I ubogich.

  4. Biuro maratonu:

  - Budynek zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Kopalinie, ul. Bursztynowa 2,
  - Biuro zawodów – 18.VI.2017/niedziela czynne od godz. 11.00 - wydawanie pakietów startowych/

  5. Zapisy:

  - Drogą e-mailową przy pomocy Firmy odpowiadającej za pomiar elektroniczny „GOODTIME”. Zapisy przez Internet będą przyjmowane do dnia 15.VI.2017 r. włącznie,

  - w dniu zawodów – biuro zawodów,
  Opłaty startowe:
  - do 15.06.2017 r. opłata wynosi 65 zł,
  - w dniu zawodów opłata wynosi 100 zł,
  - dzieci do lat 16 bezpłatnie - dotyczy biegów dzieci.

Konto i adres na które wpłacamy

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, oddział w Choczewie:

69 8350 0004 2600 0185 2000 0010

Adres:
Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17 84-210 Choczewo

6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. Dystanse i terminy:

A/18 czerwca/niedziela/ 2017 - VI Maraton Wrotkarski o Puchar Wójta Gminy Choczewo, dystans 42 km – Maraton i 21 km – Półmaraton.
start główny godz. 14.30 /limit czasowy to 2,5 godz./

 • -  Godz. 14.30 start mężczyzn I kobiet,

 • -  Sektory w których ustawiają się zawodnicy przed startem.

  biegi dzieci - do lat 12 - dystans 500 metrów - start godz. 13.30 - 13 – 15 lat - dystans 1000 metrów - start godz.13:40

  B/TRASA - 1 pętla wynosi ok. 5,6 km, zawodnicy pokonują 7 pętli dla Maratonu i ok. 4 pętle dla Półmaratonu. Trasa jest prawostronna i lewoskrętna czyli poruszamy się po prawej stronie ulicy natomiast więcej jest zakrętów w lewą stronę.

  Zawody zostaną rozegrane w miejscowości Kopalino. Start i meta usytuowane zostaną na wysokości budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Kopalinie. Dalej jedziemy w kierunku miejscowości Lubiatowo i dalej ulicą Spacerową w kierunku byłej jednostki wojskowej. Nawrót pętli usytuowany jest przy wjeździe w obszar leśny na ul. Spacerowej, gdzie nawracamy i wracamy do

  Kopalina, aż do tzw. trójkąta przy przystanku PKS. Tam zawracamy do linii startu tzn. zaczynamy drugą pętlę.

  9. Udział w zawodach:

  - W zawodach/dot. 42km/ może wziąd udział każdy, kto ukooczył 16 lat i posiada aktualne badania lekarskie bądź podpisze oświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazao do biegu, a także zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go. Dzieci do 18 roku życia muszą posiadad pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start w zawodach.

  10. Pomiar elektroniczny: -Zapewnia „GOOD-TIME”

ul. Tatarczana 3a/12 81-587 Gdynia
NIP 958-132-67-06

11. Zasady uczestnictwa:

 • -  Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym,

 • -  Wskazane są także ochraniacze na ręce i nogi,

 • -  Każdy zawodnik otrzyma zwrotny „chip”, który należy zamocowad na nodze max 30 cm od podłoża - jest to konieczne do poprawnego rejestrowania przez system GOOD-TIME,

 • -  Limit czasu - czas zamknięcia trasy 2 godz. 30 min.

 • -  Z uwagi, iż zawodnicy jeżdżą po pętli tam i z powrotem, dlatego wyprzedzani uczestnicy winni trzymad się prawej strony drogi i umożliwid wyprzedzenie się przez nadjeżdżających z tyłu. Dla ostrzeżenia wyprzedzanych, zawodnik który chce wyprzedzid może stosowad ostrzegawcze okrzyki typu: ”UWAGA”,”LEWA WOLNA”,”LEWA IDZIE”, lub inne – eliminujemy w ten sposób możliwośd kolizji. Zawodnicy muszą zachowad szczególną ostrożnośd przy wyprzedzaniu i wymijaniu jadących z przeciwka! Czołówkę będzie prowadzid sędzia na motorze, który będzie dawał ostrzegawcze sygnały gwizdkiem lub klaksonem dla zawodników wyprzedzanych.

 • -  Podczas zawodów uczestnik powinien stosowad się do poleceo sędziów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeostwo, służb porządkowych, Policji, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Pożarnej i Leśnej,

 • -  Za skracanie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany,

 • -  Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik musi zejśd z jezdni i zdjąd numer startowy,

 • -  Obowiązuje szeroko pojęte sportowe zachowanie zawodników!

 • -  w przypadku zdarzeo losowych i konieczności przejazdu samochodu pogotowia ratunkowego, policji,

  straży poż. - zawodnicy mają obowiązek udostępnid przejazd podczas rozgrywania konkurencji.

 • -  Trasa przebiega przez miejscowości, przy ruchu zamkniętym,

 • -  Ostateczna decyzja w rozwiązywaniu sporów i interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów biegu,

 • -  Numery startowe powinny byd przypięte na plecach zawodnika i spodenkach po prawej lub lewej stronie uda.

  12. Klasyfikacje:

a) Biegi dziecięce
- Dzieci do lat 12 włącznie - chłopcy i dziewczęta - start wspólny, 600 metrów.

- Dzieci 13 do 16 lat włącznie - chłopcy i dziewczęta - start wspólny, 1000 metrów. b/ Bieg główny:

- Klasyfikacja OPEN i KATEGORIE WIEKOWE K30 ,K40,K50,K60 ,M30,M40,M50,M60,M70 kobiet i mężczyzn

13. Nagrody:

- Biegi dziecięce: każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy upominek, niespodzianka, - Bieg główny: każdy uczestnik ,który ukooczy bieg otrzymuje pamiątkowy medal,

- w klasyfikacji generalnej miejsca 1 - 3 - zwycięzcy otrzymują NAGRODY –VOUCZERY DO SKLEPU ROLL4LIFE SHOP KRZYSZTOFA PLICHA

- w klasyfikacjach wiekowych miejsca 1 – 3 - zwycięzcy otrzymują dyplomy i kwiaty,

13. Opłata startowa zostaje przeznaczona na pamiątkowy medal, koszulkę, napój, numer startowy, agrafki, reklamówkę i koszty organizacji.

14. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie Budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Kopalinie.

15. Odbiór pakietu startowego:

Każdy uczestnik zawodów przy odbiorze pakietu startowego, legitymuje się Dowodem Osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, podpisuje Oświadczenie o braku przeciwwskazao co do jego udziału w zawodach. Pakiety można odbierad w dniu zawodów tj. 18 czerwca od godz. 11.30

16.Każdy zawodnik startujący w V Maratonie Wrotkarskim o Puchar Wójta Gminy Choczewo powinien ubezpieczyd się indywidualnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i odpowiedzialności Cywilnej - NNW i OC.

17.W razie sytuacji, gdy uczestnik wpłacił przelewem opłatę startową lecz nie będzie mógł wystartowad w zawodach, może on po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem przysład swego zastępcę. Zastępca powinien mied pisemne oświadczenie uczestnika o jego rezygnacji z zawodów i prośbę o wpisanie na listę zawodników siebie, jako jego zastępcy. Zastępca nie będzie musiał ponosid kosztów opłaty startowej

20. Każdy zawodnik podpisuje również oświadczenie o możliwości wykorzystania jego danych osobowych przez Organizatorów zawodów w celach marketingowych związanych z imprezą rolkarską. Ponadto nie będzie miał roszczeo do wynagrodzeo w przypadku publikacji zdjęd, filmów, wywiadów w radio, TV, Internecie, gazetach i innych środkach masowego przekazu z jego udziałem.

21.Przewidziany limit 500-u uczestników dla biegu głównego. Limit dla dzieci wynosi 60-cioro zawodników w obu biegach.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia dystansu zawodów bądź ich odwołania nie z jego winy. 23.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu najpóźniej na dzieo przed rozpoczęciem

zawodów.
24. W innych sprawach obowiązuje Regulamin PZSW. 

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here Close